Privacybeleid

Privacybeleid Autorijschool Ron Ouwens

Het privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die Autorijschool Ron Ouwens verwerkt van haar cursisten.
Indien er wordt ingeschreven bij Autorijschool Ron Ouwens, geef je door ondertekening van de lesovereenkomst uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens door Autorijschool Ron Ouwens in lijn met het Privacybeleid en de Algemene Verordening Gegevensbescherming te verwerken.
Wij adviseren je om het Privacybeleid goed door te lezen en een kopie te bewaren (voor je eigen administratie).

 1. Verwerkingsverantwoordelijke

Verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is: Autorijschool Ron Ouwens, Doorwerthstraat 1 , 4834 PP Breda, 06-50 64 39 61, KvK te Breda 66921805.
De contactpersoon inzake de gegevensbescherming (Ron Ouwens) van Autorijschool Ron Ouwens is bereikbaar via info@rijlesvanron.nl of op 06-50 64 39 61.

 1. Welke gegevens verwerkt Autorijschool Ron Ouwens, voor welk doel

2.1 In het kader van jouw cursus(sen) / afzonderlijke les(sen)/opleiding(en) worden de volgende noodzakelijke (bijzondere) persoonsgegevens verwerkt om te voldoen aan de cursus(sen) / afzonderlijke les(sen) / opleiding(s) overeenkomst(en):

Algemene persoonsgegevens:

a) voor- en achternaam
b) adresgegevens
c) telefoonnummer
d) e-mailadres
e) leerling/kandidaat nummer
f) geslacht
g) geboortedatum

2.2 Autorijschool Ron Ouwens verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden

 1. a) Naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres kunnen afzonderlijk/tezamen worden verwerkt om contact met je op te nemen over de afspraken omtrent de aangegane cursusovereenkomst, je voortgang van de cursus zoals wordt bijgehouden op de leskaart/instructievorderingenkaart, notificaties voor nieuwe cursussen, het versturen van e-mail(s) om een enquête op onze website in te vullen na het afronden van een cursus/rijopleiding en de verstrekking van de door jou aangevraagde informatie of het afhandelen van de van jou verkregen informatie.
 2. b) Naam en telefoonnummer worden voor het gerechtvaardigd commerciële belang tot uiterlijk een half jaar na afloop van de specifieke rijopleiding bewaard om je te vragen naar je ervaringen met Autorijschool Ron Ouwens.
 3. c) Indien je bij Autorijschool Ron Ouwens een A, A1, A2, AM, B(E), C1(E), C(E), D1(E) rijbewijs hebt gehaald dan wel een nascholings/herhalingscursus hebt gevolgd zoals in het hier bovenstaande vermeld, bewaart Autorijschool Ron Ouwens jouw gegevens, waaronder te rekenen het certificaat van deelname, niet langer dan noodzakelijk.
 4. d) Enkel en alleen wordt voor de verkrijging van subsidie in welke hoedanigheid dan ook, aangaande (rijvaardigheid) cursussen, op welke aangeboden manier dan ook je naam, bedrijfsnaam, adres, telefoon, e-mailgegevens verwerkt ter verstrekking aan de sociale-, dan wel ontwikkelingsfondsen waar Autorijschool Ron Ouwens een verwerkersovereenkomst mee heeft gesloten. Voornoemde verwerkte gegevens worden dan ook nimmer langer bewaard dan noodzakelijk.
 5. e) Een foto van jou kan, nadat er door de cursist daarvoor toestemming is gegeven, gemaakt worden om deze, als je geslaagd bent, te vermelden op onze website/Facebook/LinkedIn/Instagram-pagina. Autorijschool Ron Ouwens plaatst dan ook enkel en alleen, nadat er uitdrukkelijk en op ondubbelzinnig wijze op mondelinge, digitale dan wel schriftelijke wijze, toestemming door de cursist is verleend aan Autorijschool Ron Ouwens een foto van de cursist op haar website dan wel Facebook/LinkedIn/Instagram-pagina ter promotie.
 6. f) Autorijschool Ron Ouwens kan aan jou, nadat er op uitdrukkelijke en ondubbelzinnige wijze door jou expliciet op schriftelijke dan wel digitale wijze toestemming is verleend, jou vragen om – voor het plaatsvinden van de eerste rijles – een formulier in te vullen waaruit de aan, dan wel afwezigheid van medische symptomen blijken die eventueel problemen kunnen opleveren bij het rijden op de openbare weg. (Eigen verklaring). Het enige doel en grondslag waarvoor naam rijschool deze gegevens verwerkt is om de veiligheid van zowel jou als cursist, de instructeur(s) en andere weggebruikers te waarborgen.

2.3 Autorijschool Ron Ouwens kan de persoonsgegevens anonimiseren en vervolgens op samengevoegd/opgeteld en geanonimiseerd niveau gebruiken om haar dienstenaanbod en werkzaamheden te optimaliseren. De geaggregeerde en geanonimiseerde gegevens zijn nooit tot jou als individu te herleiden.

 1. E-mailmarketing

Uitsluitend indien er door jou akkoord wordt gegeven door het aanvinken van de in de lesovereenkomst opgenomen tickerbox/aanvinkvakje, verwerkt Autorijschool Ron Ouwens voor haar gerechtvaardigd commerciële belang je naam en e-mailadres om je periodiek de e-mail nieuwsbrief met informatie over activiteiten, diensten en andere interessante informatie over naam rijschool toe te sturen. Afmelden voor deze mailing(s) is te allen tijde mogelijk via de afmeldlink onderaan de mailing.

 1. Bewaartermijn(en)

4.1 Autorijschool Ron Ouwens verwerkt en bewaart de aan Autorijschool Ron Ouwens verstrekte persoonsgegevens in ieder geval gedurende de duur van je cursus(sen)/losse les(sen)/opleiding(en) tot maximaal een jaar na afronding van één of meerdere van voornoemde aangeboden cursus(sen)/losse les(sen)/opleiding(en). Direct na afloop van de hiervoor genoemde/noodzakelijke bewaartermijn zal, Autorijschool Ron Ouwens, de persoonsgegevens vernietigen of anonimiseren, tenzij het bewaren van de gegevens voor een of meerdere in de Algemene Verordening Gegevensbescherming bepaalde grondslagen, of bij wet (bijvoorbeeld op grond van de belastingwetgeving) genoodzaakt, dan wel verplicht is om bepaalde persoonsgegevens langer te bewaren. In dat laatste geval zullen uitsluitend deze specifieke persoonsgegevens gedurende de wettelijke bewaartermijn bewaard blijven.

 1. Beveiligingsmaatregelen en verwerkers

5.1 Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft Autorijschool Ron Ouwens passende technische en organisatorische maatregelen getroffen. Hiermee worden je persoonsgegevens beveiligd tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en tegen onopzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging.

5.2 Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt Autorijschool Ron Ouwens gebruik van diensten van derden, zogenaamde ‘verwerkers’. Deze verwerkers verwerken de verstrekte persoonsgegevens uitsluitend in opdracht van Autorijschool Ron Ouwens. Met de verwerkers heeft Autorijschool Ron Ouwens dan ook een verwerkersovereenkomst gesloten waarin de verwerker wordt verplicht om alle verplichtingen uit de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming en onderhavig Privacybeleid na te leven.

 1. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten

6.1 Via info@rijlesvanron.nl kan je een verzoek indienen om je persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. Autorijschool Ron Ouwens zal je verzoek steeds onverwijld in behandeling nemen en je, in ieder geval binnen een maand na ontvangst van het verzoek, informeren over het gevolg dat aan het verzoek is gegeven. Indien je verzoek niet wordt ingewilligd zal dat immer worden toegelicht.

6.2 Indien je bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2 van dit privacybeleid, kan je eveneens contact opnemen met info@rijlesvanron.nl . Autorijschool Ron Ouwens zal het bezwaar onverwijld, in ieder geval binnen een maand, in behandeling nemen en de betreffende persoonsgegevens verwijderen, tenzij zij op grond van een wettelijke verplichting genoodzaakt is het betreffende persoonsgegevens te bewaren. Indien dat laatste het geval is, zal Autorijschool Ron Ouwens je hiervan op de hoogte brengen.

6.3 Indien je klachten hebt over de wijze waarop Autorijschool Ron Ouwens je persoonsgegevens verwerkt of je verzoeken behandelt, kan je contact opnemen met info@rijlesvanron.nl. Indien dit niet leidt tot een oplossing kun je natuurlijk altijd gebruik maken van je recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl) of een beroep te doen op de bevoegde rechter.

6.4 Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacybeleid kunnen worden gericht aan onze leerlingenadministratie info@rijlesvanron.nl

 1. Wijzigingen

Het privacybeleid kan, indien dat door Autorijschool Ron Ouwerns, dan wel door wet, dan wel door gewijzigde omstandigheden worden gevergd, gewijzigd worden. De wijzigingen worden via de website vanAutorijschool Ron Ouwens bekend gemaakt. Geadviseerd wordt om regelmatig het Privacybeleid na te gaan.

RijlesvanRon

Meteen het gevoel van autorijden. Ook graag lessen bij ons? Neem dan geheel vrijblijvend contact met ons op voor een GRATIS proefles.

Bel 06 - 21 83 67 75info@rijlesvanron.nl